Palvelut

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lastensuojeluasiakkaille tarjottavaa monipuolista avohuollon tukea. Toiminta on aina tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua, ja sen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja persoonaan sopiviksi. Avainasemassa on lapsen tai nuoren oman motivaation tukeminen.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että lapsi tai nuori saa sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen avulla eväät parempaan elämänhallintaan. Toiminnalla tuetaan myönteistä kasvua ja kehitystä. Toiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen.

Toiminnan sisältö määritellään aina asiakaslähtöisesti tuettavan elämäntilanteen ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Lisäksi huomioidaan lapsen tai nuoren toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Tuki voi olla kannustavia keskusteluja, sosiaalisten taitojen ja itsenäistymisen harjoittelemista, koulunkäynnin tukemista tai vaikkapa ammatin- ja työnhaun tukemista.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi myös olla jälkihuoltoa itsenäistyvälle nuorelle.

Palvelu sisältää

 • kirjallisen raportoinnin
 • päivystävän puhelintuen lapselle ja perheelle
 • yhteydenpidon perheen verkostoihin
 • pyydettäessä osallistumisen lapsen neuvotteluihin

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhepalvelu Vilpertti tarjoaa tukea perheiden erilaisiin haasteisiin ja kriisitilanteisiin

 • perheen tilanteen ja omien voimavarojen kartoitus
 • työskentelyn tavoitteiden ja tarkoitustenmukaisten työmenetelmien miettiminen yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa
 • tukea perheiden omaa selviytymistä arjen haasteissa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa neuropsykiatrisista oireista ja toiminnan ohjauksen vaikeuksista kärsiviä lapsia, nuoria ja aikuisia – myös maahanmuuttajia, jotka ovat kokeneet kotimaassaan traumaattisia asioita. Neuropsykiatrisia haittoja ovat muun muassa autismin kirjon oireyhtymät, kuten Asperger, ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Tavoitteena katkaista negatiivisuuden ja epäonnistumisten kierre.

Iloitsemme onnistumisista ja osaamisen kokemuksista – itsetunnon rakentamisesta. Neuropsykiatrinen valmennus on uuden oppimista, oman osaamisen vahvistamista ja omien voimavarojen käyttöönottoa. Tavoitteena on katkaista monen neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien elämään kuuluva negatiivisuuden ja epäonnistumisten kierre.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua ja tukea

 • arjen- ja elämänhallintaan (päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, mielekkään harrastuksen löytäminen)
 • itsenäistymiseen (omaan asuntoon muuttaminen, itsestä huolehtiminen, vastuun ottaminen omista asioista)
 • psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)
 • oppimisen ja koulutyön haasteisiin tai työelämässä selviytymiseen
 • itsetunnon vahvistamiseen
 • alaikäisen nepsy-valmennettavan kasvatustyöhön ja arjesta selviytymiseen.

Perhepalvelu Vilpertti tarjoaa valmennusta myös vanhemmille

Strategia-vanhempainohjauskurssit

 • vanhemmille, joiden 4-12 vuotiaalla lapsella on adhd.
 • Strategia on käsikirjapohjainen ja ryhmämuotoinen vanhempainohjausmenetelmä.
 • https://adhd-liitto.fi/tukea/kurssit/strategia-vanhempainohjausmenetelma/
 • https://sinus.se/strategi/

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin. Ratkaisukeskeisyydelle on tärkeää myös tunnistaa asiat, jotka toimivat. Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata. Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä.

Terapiassa painotetaan ratkaisun löytämistä

Terapian tavoite on vahvistaa selviytymistaitoja ja terapia keskittyy tulevaisuuteen, menneisyyttä väheksymättä. Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja siksi ratkaisutkin ovat aina ainutlaatuisia asiakkaan tilanteen ja toimintatavat huomioon ottaen.

Lyhytterapiassa pyritään saamaan selville, miten asiakas itse mieltää ongelmansa tai mitä keinoja hän uskoo tilanteen ratkaisemiseksi tarvittavan. Tärkeintä on asiakkaan muutostoiveiden mukainen työskentely sekä toiveikkuuden vahvistaminen. Viimeksi mainittu lisää asiakkaan kykyä löytää uusia keinoja ja toimintatapoja ongelmiensa ratkaisemiseksi. Eteneminen tapahtuu pienin askelin, asiakasta tukien ja huomioiden jokainen myönteinen poikkeus aikaisempaan toimintatapaan nähden.

Tietoa lyhytterapiasta

Terapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista. Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin. Lyhytterapialla yleensä tarkoitetaan terapiaa, jossa on selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja muihin elämän solmukohtiin.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ole ennalta määrättyä määriä käyntikerroille, vaan käyntien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tilanteen mukaan. Ratkaisukeskeisessä terapiassa jo yksikin kerta voi tuoda asiakkaalle apua. Yleensä terapia kestää kuitenkin 5-20 käyntikerran verran.

Nuotti-valmennus

 • Kelan tarjoama palvelu 16-29 vuotiaille nuorille.
 • Valmentajan avulla nuori
  • ymmärtää omat vahvuutensa ja taitonsa
  • innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
  • pystyy ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää. Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valmennus on nuorelle maksutonta.
 • https://www.kela.fi/documents/10180/9587577/Kela_nuotti_esite_verkko.pdf/49044f0c-0a91-46c3-b073-c67df6a5f030

Muut palvelut

 • edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosessissa
 • kriisitapaamiset
 • sosiaalinen kuntoutus
 • yksilöllisesti räätälöidyt projektit, esim. retket, leirit ja ryhmät, tai erilaiset kehittämistehtävät
 • perhehoitajien tuki
 • työparina toimiminen